Processing...

Kompetencje personalne i społeczne.

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Wyświetlone 1-10 z 10.
#Efekt uczenia się 
1 Uczeń przestrzega tajemnicy zawodowej.
2 Uczeń przestrzega zasad kultury i etyki.
3 Uczeń przewiduje skutki podejmowanych działań.
4Uczeń aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe.
5Uczeń jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań.
6Uczeń jest otwarty na zmiany.
7Uczeń potrafi negocjować warunki porozumień.
8Uczeń potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania.
9Uczeń potrafi radzić sobie ze stresem.
10Uczeń współpracuje w zespole.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.