W marcu tego roku Komisja Europejska zaprosiła państwa członkowskie UE i inne kraje wdrażające ERK i współpracujące ESCO do udziału w pilotażu mającym na celu przetestowanie możliwości zastosowania automatycznego łączenia efektów uczenia się zawartych w opisach kwalifikacji z umiejętnościami ujętymi w ESCO, z użyciem narzędzia informatycznego wspierającego proces łączenia.

W ramach pilotażu założono przetestowanie nowych rozwiązań na przykładzie kwalifikacji z różnych dziedzin, w różnych językach i na różnym poziomie ERK. Do udziału w projekcie przystąpiła Polska, Holandia, Grecja i Słowenia, a także Rumunia i Łotwa w charakterze obserwatorów. Przewidziany termin zakończenia projektu to grudzień 2019 r.

Efektem prowadzonych prac będzie powiązanie efektów uczenia się z wybranych do pilotażu kwalifikacji z umiejętnościami z ESCO, narzędzie informatyczne wspierające proces łączenia oraz oszacowanie wysiłku potrzebnego po stronie ludzi do uzupełnienia/weryfikacji rezultatów automatycznego łączenia.

Automatyczne łączenie efektów uczenia się z umiejętnościami wykorzystuje kilka technologii z zakresu tzw. przetwarzaniem języka naturalnego, jednej z dziedzin sztucznej inteligencji. Podstawowym etapem przetwarzania tekstów w ramach opisanego narzędzia jest ich tłumaczenie maszynowe na język angielski. Umożliwia ono wykorzystanie w dalszych etapach analizy tzw. modeli językowych, reprezentujących poszczególne słowa jako punkty w wielowymiarowej przestrzeni, bądź też równoważnie: jako wielowymiarowe wektory.

Narzędzie informatyczne przygotowane przez ESCO opiera się na najbardziej popularnym modelu nazywanym Word2Vec. Taki sposób reprezentacji jest dogodny dla komputerów, pozwala na szybkie wykonywanie wielu operacji. Co ważniejsze, modele te są budowane na ogromnych zbiorach tekstów i na podstawie występowania słów w podobnych kontekstach umożliwiają odwzorowanie wielu relacji znaczeniowych, w szczególności synonimię i bliskoznaczność. Podobieństwo dwóch słów czy większych konstrukcji językowych określa się jako miarę oddalenia tych wyrażeń w wielowymiarowej przestrzeni. Najpopularniejszą miarą jest tzw. miara cosinusowa – oblicza się ją jako cosinus kąta między dwoma wektorami.

1. Opłaty za złożenie wniosku:

Zgodnie z art. 17 ust. 1, art. 43 ust. 1 i art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r., poz. 64) Minister Edukacji Narodowej informuje, że opłaty z tytułu wniosków o:

 • włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK (art. 14 ust. 1 ustawy)
 • nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej (art. 41 ust. 2 ustawy)
 • wpis na listę podmiotów zewnętrznego zapewniania jakości (art. 53 ust. 1 ustawy)

należy wnosić na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej:
Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie
nr  59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.

 • W tytule przelewu za wniosek o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK (2 000 zł) należy wpisać:
  ZSK art. 14.1 - ........................................................................................................................................................................
                                                                                (nazwa kwalifikacji)
 • W tytule przelewu za wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji włączonych do ZSK (10 000 zł lub 5 000 zł w przypadku wniosku złożonego razem z wnioskiem o włączenie kwalifikacji) należy wpisać:
  ZSK art. 41.2 - ........................................................................................................................................................................
                                                                                (nazwa kwalifikacji)
 • UWAGA: opłatę (w wysokości 5 000 zł) za wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania danej kwalifikacji rynkowej składany wraz z wnioskiem o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy wnosi się dopiero po ogłoszeniu obwieszczenia o włączeniu kwalifikacji rynkowej do ZSK w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”.

 • W tytule przelewu za wniosek o wpis na listę podmiotów zewnętrznego zapewniania jakości (2 000 zł, niezależnie od liczby grup kwalifikacji wskazanych we wniosku, co do których wnioskodawca wnioskuje o pełnienie funkcji zewnętrznego zapewniania jakości), należy wpisać:
  ZSK art. 53.1 - .......................................................................................................................................................................
                                                                                (nazwa kwalifikacji)
 

2. Opłaty kwartalne instytucji certyfikujących:

Minister Edukacji Narodowej informuje, że należności instytucji certyfikujących z tytułu kwartalnych przychodów z opłat za walidację i certyfikowanie, o których mowa w  art. 46 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 986, z późn. zm.), należy dokonywać na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej:
Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie
nr  59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.

W tytule przelewu należy wpisać:
ZSK art. 46 – ................................................................................................................................................................
                                        (nazwa instytucji certyfikującej, nazwa kwalifikacji, kwartał/rok kalendarzowy)

Na portalu polskiego rządu „Gov.pl”, który pełni rolę zbioru cyfrowych informacji i usług państwa, zamieszczona została zakładka dedykowana Zintegrowanemu Rejestrowi Kwalifikacji (ZRK).

Od tej pory wszystkie osoby korzystające z serwisu „Gov.pl” znajdą tu odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji: czym jest, do kogo jest skierowany, co można znaleźć w portalu ZRK i co można zyskać po skorzystaniu z rejestru. Mogą także w łatwy sposób przejść do portalu ZRK.

Zakładka poświęcona ZRK znajduje się w kategorii „Dla obywatela” w działach „Edukacja” oraz „Praca i biznes”.

https://www.gov.pl/web/gov/szukasz-kwalifikacji--skorzystaj-z-portalu-zintegrowanego-rejestru-kwalifikacji

INFORMACJE O WNIOSKACH O WŁĄCZENIE KWALIFIKACJI DO ZSK

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) wspiera wdrażanie w Polsce Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Współpracuje m.in. z ministrami właściwymi, którzy po pozyskaniu uwag zainteresowanych środowisk i opinii specjalistów dokonują oceny wniosków o włączenie kwalifikacji do ZSK. Dane w formularzu pozwolą IBE przekazywać Pani/Panu bieżące informacje np. o możliwościach udziału w pracach nad opisami kwalifikacji, trwających konsultacjach wniosków, naborach specjalistów i ekspertów z różnych dziedzin.


Dodatkowe informacje na temat włączania kwalifikacji do ZSK są dostępne tutaj.

Informacje osobowe
Dane kontaktowe
Wykształcenie i doświadczenie zawodowe
Informacje dodatkowe
Dziedziny


Przed wysłaniem
Powered by BreezingForms

Uprzejmie informujemy, że w wyniku prac realizowanych w projekcie "Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji" na platformie Europejska klasyfikacja umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów ESCO we wrześniu 2019 zostało udostępnionych 211 kwalifikacji pełnych ze szkolnictwa wyższego ujętych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

Obecnie trwają prace nad udostępnieniem w ESCO wszystkich kwalifikacji znajdujących się w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

Należy podkreślić, że w ESCO udostępniane są kwalifikacje pochodzące z rejestrów i baz danych krajowych ram kwalifikacji, których właścicielami i podmiotami zarządzającymi są państwa członkowskie UE.

Informacje o kwalifikacjach trafiające do ESCO są przekazywane przez państwa członkowskie na zasadzie dobrowolności, z dbałością o to, by były kompletne, prawidłowe i aktualne.

Listę kwalifikacji udostępnionych w ESCO można zobaczyć tutaj

Dane kontaktowe

Instytut Badań Edukacyjnych

ul. Górczewska 8
    01-180 Warszawa

+48 22 24 17 100

+48 22 24 17 111

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Zgłoś sugestię, błąd